เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์

09-00-18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@siamplazaholiday

Travel License : 11/09242

หน้าแรก

/

ทัวร์เยอรมนี

/

ทัวร์เยอรมัน ออสเตรีย สวิส(จุงเฟรา) 8วัน 5คืน (QR)

ทัวร์เยอรมัน ออสเตรีย สวิส(จุงเฟรา) 8วัน 5คืน (QR)

ทัวร์เยอรมัน ออสเตรีย สวิส(จุงเฟรา) 8วัน 5คืน (QR)

เที่ยวเยอรมัน ออสเตรีย สวิส(จุงเฟรา) 8วัน 5คืน มิวนิค ฮัลล์สตัทท์ ซอล์ซบูร์ก สวนมิลาเบลล์ ซอล์ซบูร์ก เบิร์ชเทสกาเด้น ทะเลสาบโคนิคส์ซี รอมเซา โอเบอรามาเกา วิหารเอททอล ฟุสเซ่น เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ อินน์สบรุกซ์ หลังคาทองคำ

รหัสทัวร์

DE_QR00037

ประเทศ

เยอรมนี

กำหนดการเดินทาง

20 ก.ค. 67 - 30 ธ.ค. 67

จำนวนวัน

8วัน 5คืน

ราคาเริ่มต้น

84,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Qatar Airways

ก.ค. 67

99,900

20-27

ส.ค. 67

99,900

10-17

ก.ย. 67

89,900

22-29

ต.ค. 67

89,900

12-19

89,900

19-26

พ.ย. 67

84,900

14-21

89,900

23-30

ธ.ค. 67

89,900

02-09

92,900

07-14

94,900

30-06ม.ค.

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

20 ก.ค. 67 - 27 ก.ค. 67

99,900

99,900

99,900

25,000

-

-

20

10 ส.ค. 67 - 17 ส.ค. 67

99,900

99,900

99,900

25,000

-

-

20

22 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67

89,900

89,900

89,900

25,000

-

-

20

12 ต.ค. 67 - 19 ต.ค. 67

89,900

89,900

89,900

25,000

-

-

20

19 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67

89,900

89,900

89,900

25,000

-

-

20

14 พ.ย. 67 - 21 พ.ย. 67

84,900

84,900

84,900

25,000

-

-

20

23 พ.ย. 67 - 30 พ.ย. 67

89,900

89,900

89,900

25,000

-

-

20

02 ธ.ค. 67 - 09 ธ.ค. 67

89,900

89,900

89,900

25,000

-

-

20

07 ธ.ค. 67 - 14 ธ.ค. 67

92,900

92,900

92,900

25,000

-

-

20

30 ธ.ค. 67 - 06 ม.ค. 68

94,900

94,900

94,900

25,000

-

-

20

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Day : 2

มิวนิค – ฮัลล์สตัทท์ – ซอล์ซบูร์ก – สวนมิลาเบลล์ – ช้อปปิ้ง

Day : 3

ซอล์ซบูร์ก – เบิร์ชเทสกาเด้น – ทะเลสาบโคนิคส์ซี รอมเซา – โอเบอรามาเกา – วิหารเอททอล – ฟุสเซ่น

Day : 4

ฟุสเซ่น – เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ – อินน์สบรุกซ์ - หลังคาทองคำ

Day : 5

อินซ์บรูกซ์– ลิกเทนสไตน์ – กรุงวาดุส – ลูเซิร์น – ชมเมือง - สะพานไม้ – อนุสาวรีย์สิงโต - อินเทอร์ลาเก้น – ช้อปปิ้ง

Day : 6

อินเทอร์ลาเค่น – เลาเทอร์บรุนเนน – น้ำตกชเตาบ์บาค - นั่งรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี – V-Cableway - ซูริค – ชมเมืองเก่า – ช้อปปิ้งแบรนด์เนม

Day : 7

ซูริค - น้ำตกไรน์ - สนามบินซูริค – โดฮา

Day : 8

กรุงเทพฯ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกรุงเทพ

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxx xxxxxx

xxxxx

xxx-xxx-xxxx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 10 ครั้ง