เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์

09-00-18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@siamplazaholiday

Travel License : 11/09242

หน้าแรก

/

ทัวร์เวียดนาม

/

ทัวร์เวียดนาม เรียล เรียล ฮานอย แจ่มโบ๊ะ โต๊ะจีน 4วัน 3คืน (TG)

ทัวร์เวียดนาม เรียล เรียล ฮานอย แจ่มโบ๊ะ โต๊ะจีน 4วัน 3คืน (TG)

ทัวร์เวียดนาม เรียล เรียล ฮานอย แจ่มโบ๊ะ โต๊ะจีน 4วัน 3คืน (TG)

เที่ยวเวียดนาม เรียล เรียล ฮานอย แจ่มโบ๊ะ โต๊ะจีน 4วัน 3คืน เที่ยวด่านชายแดนเวียดนาม-จีน โบสถ์หินเมืองซาปา ถนนคนเดินซาปา เช็คอินโมอาน่าคาเฟ่ ขึ้นยอดเขาฟานซีปัน ชมสุสานโฮจิมินห์ เที่ยวหมู่บ้านธูป เที่ยว MEGA GRAND WORLD

รหัสทัวร์

VN_TG00011

ประเทศ

เวียดนาม

กำหนดการเดินทาง

03 ต.ค. 67 - 29 ธ.ค. 67

จำนวนวัน

4วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

16,919บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Thai Airways

ต.ค. 67

16,919

03-06

19,919

10-13

18,919

20-23

18,919

24-27

พ.ย. 67

18,919

07-10

18,919

28-01ธ.ค.

ธ.ค. 67

22,919

27-30

23,919

28-31

23,919

29-01ม.ค.

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

03 ต.ค. 67 - 06 ต.ค. 67

16,919

16,919

16,919

4,900

5,900

-

25

10 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67

19,919

19,919

19,919

4,900

5,900

-

25

20 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67

18,919

18,919

18,919

4,900

5,900

-

25

24 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67

18,919

18,919

18,919

4,900

5,900

-

25

07 พ.ย. 67 - 10 พ.ย. 67

18,919

18,919

18,919

4,900

5,900

-

25

28 พ.ย. 67 - 01 ธ.ค. 67

18,919

18,919

18,919

4,900

5,900

-

25

27 ธ.ค. 67 - 30 ธ.ค. 67

22,919

22,919

22,919

4,900

5,900

-

25

28 ธ.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

23,919

23,919

23,919

4,900

5,900

-

25

29 ธ.ค. 67 - 01 ม.ค. 68

23,919

23,919

23,919

4,900

5,900

-

25

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย – ลาวไก – ด่านชายแดนเวียดนาม -จีน - เมืองซาปา - โบสถ์หินซาปา – ถนนคนเดินซาปา

Day : 2

เช็คอิน โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ – หมู่บ้านชาวเขา กั๊ต กั๊ต – นั่งรถรางใหม่ล่าสุดสถานีซาปา – นั่งกระเช้าไฟฟ้า ฟานซีปัน - ยอดเขาฟานซีปัน

Day : 3

ซาปา - ฮานอย – ถ่ายรูปด้านหน้าสุสานโฮจิมินห์ – ทะเลสาบคืนดาบ – ถนน 36 สาย

Day : 4

ฮานอย - หมู่บ้านธูป LANG HUONG – MEGA GRAND WORLD - สนามบินนอยไบ – สนามบินสุวรรณภู

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกรุงเทพ

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxx xxxxxx

xxxxx

xxx-xxx-xxxx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 9 ครั้ง