เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์

09-00-18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@siamplazaholiday

Travel License : 11/09242

หน้าแรก

/

ทัวร์เยอรมนี

/

ทัวร์เยอรมนี เนเธอแลนด์ ลักเซมเบิร์ก 8วัน 5คืน (TG)

ทัวร์เยอรมนี เนเธอแลนด์ ลักเซมเบิร์ก 8วัน 5คืน (TG)

ทัวร์เยอรมนี เนเธอแลนด์ ลักเซมเบิร์ก 8วัน 5คืน (TG)

เที่ยวเยอรมนี เนเธอแลนด์ ลักเซมเบิร์ก 8วัน 5คืน Lovers Boat Giethoorn Zaanse Schans Shopping DESIGNER OUTLET ROERMOND by McArthurGlen LUXEMBOURG (The Richest Country) Vineyards in Rudesheim Romantic Rhine Unseen Eltz Castle Unseen Cochem Castle

รหัสทัวร์

DE_TG00083

ประเทศ

เยอรมนี

กำหนดการเดินทาง

13 ก.ค. 67 - 28 ธ.ค. 67

จำนวนวัน

8วัน 5คืน

ราคาเริ่มต้น

109,000บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Thai Airways

ส.ค. 67

109,000

10-17

ก.ย. 67

109,000

21-28

ต.ค. 67

109,000

12-19

109,000

19-26

พ.ย. 67

109,000

16-23

109,000

23-30

ธ.ค. 67

109,000

04-11

109,000

14-21

119,000

28-05ม.ค.

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

10 ส.ค. 67 - 17 ส.ค. 67

109,000

98,000

87,000

12,000

-

-

20

21 ก.ย. 67 - 28 ก.ย. 67

109,000

98,000

87,000

12,000

-

-

20

12 ต.ค. 67 - 19 ต.ค. 67

109,000

98,000

87,000

12,000

-

-

20

19 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67

109,000

98,000

87,000

12,000

-

-

20

16 พ.ย. 67 - 23 พ.ย. 67

109,000

98,000

87,000

12,000

-

-

20

23 พ.ย. 67 - 30 พ.ย. 67

109,000

98,000

87,000

12,000

-

-

20

04 ธ.ค. 67 - 11 ธ.ค. 67

109,000

98,000

87,000

12,000

-

-

20

14 ธ.ค. 67 - 21 ธ.ค. 67

109,000

98,000

87,000

12,000

-

-

20

28 ธ.ค. 67 - 05 ม.ค. 68

119,000

107,000

95,000

15,000

-

-

20

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - นครแฟรงค์เฟิร์ต (เยอรมัน)

Day : 2

แฟรงค์เฟิร์ต (เยอรมัน) - รูเดสไฮม์ - ล่องเรือแม่น้ำไรน์ - ซังต์กอร์ - โคโลญจ์

Day : 3

โคโลญจ์ - หมู่บ้านกีธูร์น - หมู่บ้านประมงโฟเลนดัม - อัมสเตอดัม

Day : 4

หมู่บ้านซานสคันส์ - ล่องเรือหลังคากระจก – โรงงานเจียระไนเพชร - จตุรัสแดม

Day : 5

อัมสเตอดัม - โรมอนต์ – ช้อปปิ้งเอ๊าท์เล็ท - โคเบลนซ์ เมืองบนฝั่งแม่น้ำไรน์

Day : 6

อันซีนเยอรมนี – ปราสาทเอ็ลทซ์ - ค็อกเคิม (Cochem) – เมืองสวยแห่งลุ่มเเม่น้ำ Moselle – ราชรัฐลักเซมเบิร์ก

Day : 7

เที่ยวชมย่านเมืองเก่า - นำท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

Day : 8

เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกรุงเทพ

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxx xxxxxx

xxxxx

xxx-xxx-xxxx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 10 ครั้ง