เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์

09-00-18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@siamplazaholiday

Travel License : 11/09242

หน้าแรก

/

ทัวร์จีน

/

ทัวร์จีน GRAND จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ง้อใบ๊ เล่อซาน 8วัน 7คืน (3U)

ทัวร์จีน GRAND จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ง้อใบ๊ เล่อซาน 8วัน 7คืน (3U)

ทัวร์จีน GRAND จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ง้อใบ๊ เล่อซาน 8วัน 7คืน (3U)

เที่ยวจีน GRAND จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ง้อใบ๊ เล่อซาน 8วัน 7คืน สัมผัสธรรมชาติ ช่วงใบไม้ปลี่ยนสี กับโปรแกรมครบทุกรูปแบบ

รหัสทัวร์

CN_3U00038

ประเทศ

จีน

กำหนดการเดินทาง

25 ต.ค. 67 - 25 ต.ค. 67

จำนวนวัน

8วัน 7คืน

ราคาเริ่มต้น

70,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Sichuan Airlines

ต.ค. 67

70,900

25-01พ.ย.

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

25 ต.ค. 67 - 01 พ.ย. 67

70,900

-

-

8,500

-

-

20

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพฯ – สนามบินเฉินตูเทียนฟู่

Day : 2

ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า + รถกอล์ฟ – เมืองเม่าเสี้ยน

Day : 3

เมืองเม่าเสี้ยน – อุทยานแห่งชาติหวงหลง (กระเช้าขึ้น-ลง+รถกอล์ฟ) จิ่วไจ้โกว **เดินทางไกล**

Day : 4

อุทยานจิ่วไจ้โกวทั้งวัน (รถเวียนในอุทยาน) – ชมโชว์ธิเบต

Day : 5

จิ่วไจ้โกว – แวะถ่ายรูปหน้าประตูเมืองเก่าซงพาน – ผ่านชมทะเลสาบเต๋อซี เมืองตูเจียงเอี้ยน **เดินทางไกล**

Day : 6

เมืองตูเจียงเอี้ยน – เล่อซาน – ไหว้พระวัดหลิงหยูนซื่อ รวมรถกอล์ฟ ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน – เขาง้อไบ๊ – วัดเป้ากว๋อ

Day : 7

ยอดเขาจินติ่ง (รถเหมา) +กระเช้า – ชมพระโพธิสัตว์ผู่เสียนทรงช้าง – เฉิงตู ช้อปปิ้งถนนคนเดินจิ่งหลี่

Day : 8

วัดเหวินซู - สนามบินเทียนฟู่ – กรุงเทพฯ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกรุงเทพ

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxx xxxxxx

xxxxx

xxx-xxx-xxxx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 10 ครั้ง