เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์

09-00-18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@siamplazaholiday

Travel License : 11/09242

หน้าแรก

/

ทัวร์ฮ่องกง

/

ทัวร์ฮ่องกง HONGKONG ไหว้พระ ช้อปปิ้ง 3วัน 2คืน (FD)

ทัวร์ฮ่องกง HONGKONG ไหว้พระ ช้อปปิ้ง 3วัน 2คืน (FD)

ทัวร์ฮ่องกง HONGKONG ไหว้พระ ช้อปปิ้ง 3วัน 2คืน (FD)

เที่ยวฮ่องกง HONGKONG ไหว้พระ ช้อปปิ้ง 3วัน 2คืน ไหว้พระขอพรเสริมความปัง! วัดแซกงหมิว อิสระท่องเที่ยว 1 วันเต็ม!! ซอพรเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ ช้อปปิ้งซิตี้เกทเอ้าทเล็ก วัดหวังต้าเชียน เจ้าแม่ทับทิมทินหัว อ่าวรีพลัสเบย์

รหัสทัวร์

HK_FD00032

ประเทศ

ฮ่องกง

กำหนดการเดินทาง

03 พ.ค. 67 - 21 ก.ย. 67

จำนวนวัน

3วัน 2คืน

ราคาเริ่มต้น

18,999บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Air Asia

ก.ค. 67

20,999

19-21

20,999

20-22

19,999

27-29

ส.ค. 67

20,999

10-12

20,999

11-13

18,999

31-02ก.ย.

ก.ย. 67

18,999

06-08

19,999

13-15

19,999

21-23

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

19 ก.ค. 67 - 21 ก.ค. 67

20,999

20,999

20,999

5,500

6,500

11,999

20

20 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67

20,999

20,999

20,999

5,500

6,500

11,999

20

27 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67

19,999

19,999

19,999

5,500

6,500

11,999

20

10 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67

20,999

20,999

20,999

5,500

6,500

11,999

20

11 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67

20,999

20,999

20,999

5,500

6,500

11,999

20

31 ส.ค. 67 - 02 ก.ย. 67

18,999

18,999

18,999

5,500

6,500

11,999

20

06 ก.ย. 67 - 08 ก.ย. 67

18,999

18,999

18,999

5,500

6,500

11,999

20

13 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67

19,999

19,999

19,999

5,500

6,500

11,999

20

21 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67

19,999

19,999

19,999

5,500

6,500

11,999

20

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) – ชมวิวจุดชมวิววิคตอเรียพีค – รีพลัสเบย์ – วัดเจ้าแม่ทับทิมทินหัว อ่าวรีพลัสเบย์

Day : 2

อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศั

Day : 3

วัดแชกงหมิว – วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - โรงงานเครื่องประดับ - ร้านหยก – วัดเจ้าพ่อกวนอูกวนไท - วัดหวังต้าเซียน - อิสระช้อปปิ้งซิตี้เกทเอ้าทเล็ท - ท่าอากาศยานนานาชาติเช็กแล็บก็อก – กรุงเทพ(ดอนเมือง)

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกรุงเทพ

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxx xxxxxx

xxxxx

xxx-xxx-xxxx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 8 ครั้ง