เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์

09-00-18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@siamplazaholiday

Travel License : 11/09242

หน้าแรก

/

ทัวร์จอร์แดน

/

ทัวร์จอร์แดน ไฮไลท์ 6วัน 3คืน (RJ)

ทัวร์จอร์แดน ไฮไลท์ 6วัน 3คืน (RJ)

ทัวร์จอร์แดน ไฮไลท์ 6วัน 3คืน (RJ)

เที่ยวจอร์แดน ไฮไลท์ 6วัน 3คืน ชมนครเพตรา มรดกโลก ชมเมืองเจราช นครพันเสา เมืองมาดาบา เาท์เนโบ ปราสาทเครัค กรุงอัมมาน

รหัสทัวร์

JO_RJ00047

ประเทศ

จอร์แดน

กำหนดการเดินทาง

11 มี.ค. 67 - 07 ธ.ค. 67

จำนวนวัน

6วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

59,990บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Royal Jordanian

ก.ย. 67

59,900

28-03ต.ค.

ต.ค. 67

59,900

12-17

59,900

19-24

ธ.ค. 67

63,900

07-12

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

28 ก.ย. 67 - 03 ต.ค. 67

59,900

-

-

8,000

-

-

20

12 ต.ค. 67 - 17 ต.ค. 67

59,900

-

-

8,000

-

-

20

19 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67

59,900

-

-

8,000

-

-

20

07 ธ.ค. 67 - 12 ธ.ค. 67

63,900

-

-

8,000

-

-

20

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ

Day : 2

กรุงเทพฯ – อัมมาน – เขาเนโบ ชม โบสถอ์นุสรณ์โมเสส – เมืองมาดาบา ชมโบสถ์เซนจอร์จ – ป้อมเครัค – เพตรา

Day : 3

ชมนครเพตรา – เมืองวาดิรัม

Day : 4

ทะเลทรายวาดิรัม – นั่งรถปิคอัพ 4x4WD ท่องทะเลทราย – ทะเลเดดซี

Day : 5

ทะเลเดดซี – นครเจราช เมืองพันเสา – กรุงอัมมาน – เช็คอิน เวลา 22:00 น.

Day : 6

อัมมาน – กรุงเทพฯ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกรุงเทพ

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxx xxxxxx

xxxxx

xxx-xxx-xxxx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 7 ครั้ง